Dislaimer en Privacy Statement

Disclaimer

Het rapport wordt automatisch gegenereerd doordat gebruik wordt gemaakt van een dienst die door ValuePartner Bedrijfswaardering (“ValuePartner”) via een website op internet (“Website”) wordt aangeboden. De dienst bestaat uit het maken van een geautomatiseerde indicatieve bedrijfswaardering met behulp van door ValuePartner ontwikkelde (analyse) software aan de hand van door de gebruiker ingevoerde gegevens, publieke informatie en data van ValuePartner (“Dienst”). De uitkomsten worden gepresenteerd in de vorm van een bandbreedte (“Range”). Onder ‘rapport’ wordt in deze disclaimer tevens verstaan een Range die door ValuePartner (enkel) op de Website of in een pop-up venster wordt gepresenteerd. De uitkomsten in het rapport zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de door gebruiker ingevoerde gegevens. ValuePartner controleert de (juistheid en/of volledigheid van de) door gebruiker ingevoerde gegevens niet en is daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk, ook niet als ValuePartner gebruiker op enige wijze helpt of ondersteunt bij het invoeren van gegevens. ValuePartner verleent nooit advies over het gebruik van de Website of Dienst.

Het rapport en de Range houden geen rekening met specifieke feiten, omstandigheden en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bedrijfswaardering. Het is dus niet gegarandeerd dat de uitkomst van een waardering door een waarderingsdeskundige binnen de Range zou uitkomen.

Het rapport is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en is niet ontwikkeld om te worden gebruikt voor enig ander (commercieel) doel, waaronder het aanvragen van een lening of krediet. De ontvanger van dit rapport is volledig en zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Gebruikers dienen altijd gespecialiseerd advies in te winnen ten aanzien van handelingen waarbij bedrijfswaardering een rol speelt.

De intellectuele eigendomsrechten van het rapport berusten bij ValuePartner; de ontvanger krijgt een niet-overdraagbare, niet-exclusieve en herroepelijke licentie om het rapport te gebruiken in overeenstemming met deze disclaimer en de voorwaarden op de Website.

Bij het maken van de Dienst en Website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Brookz kan echter niet garanderen dat de informatie en diensten die op de Website worden aangeboden altijd vrij zullen zijn van fouten of onvolkomenheden. Brookz heeft daarom haar aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de Website en Dienst beperkt in de gebruiksvoorwaarden op de Website.Privacyverklaring

VALUEPARTNER BV respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Omwille van volledige transparantie naar onze klanten, hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan evenals de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Door deze website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van het privacybeleid dat op de website beschikbaar is, is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): VALUEPARTNER BV
 2. Die2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): VALUEPARTNER BV, gevestigd te Sciencepark 106, 1098 XG Amsterdam, kvk-nummer: 32.121.643.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle schade die hij hierdoor lijdt en zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door VALUEPARTNER BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de beheerder gebruikt om relaties met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

Het is mogelijk dat u commerciële aanbiedingen van de beheerder ontvangt. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: [email protected].

Als u tijdens uw bezoek aan de website persoonlijke gegevens tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen daarvan of van elk ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van die persoon (personen). De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 1. De klantgegevens worden opgeslagen in het IT systeem van VALUEPARTNER BV zolang zolang de klant gebruik maakt van de diensten van VALUEPARTNER.
 2. Wanneer de klant op enig moment wenst dat VALUEPARTNER BV zijn gegevens verwijdert dient hij dat per mail te melden of dat aan te geven in zijn persoonlijke omgeving op www.brookz.nl. VALUEPARTNER BV zal zijn gegevens vervolgens binnen 24 uur volledig verwijderen en de klant daarvan bevestiging sturen.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies voor het bijhouden van sessie- en inloggegevens.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende Cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Adobe (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur geïnstalleerd worden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://ico.org.uk/for-organisations/direct-marketing-and-privacy-and-electronic-communications/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies/#

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afbeeldingen bij de producten die op de website worden aangeboden.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Klantenservice ValuePartner, [email protected], 020 - 303 87 30.