Gebruiksvoorwaarden ValuePartner Bedrijfswaardering

Voorwoord

Welkom op ValuePartner’s website www.valuepartner.com (“Website”). ValuePartner biedt gebruikers van de Website de mogelijkheid om een indicatie van een bedrijfswaardering te ontvangen. De bedrijfswaardering en het rapport worden automatisch gemaakt met behulp van door ValuePartner ontwikkelde (analyse)software aan de hand van door de gebruiker ingevoerde gegevens, publieke informatie en data van ValuePartner.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1-1-2020 van toepassing op de Overeenkomsten en ieder gebruik van de Website en de diensten die via de Website worden aangeboden waaronder de geautomatiseerde bedrijfswaardering (de “Diensten”). De Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de Website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ValuePartner kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zodra die zijn gepubliceerd op de Website.

Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande woorden en begrippen de volgende betekenis:

 1. Account: middel waarmee een Gebruiker na het – eventueel – doorlopen van een verificatieproces door middel van het opgeven van een inlognaam en wachtwoord gepersonaliseerde toegang krijgt tot de Website;
 2. Diensten: de diensten die door ValuePartner via de Website (www.valuepartner.com) worden aangeboden, bestaande uit het maken van een geautomatiseerde indicatieve bedrijfswaardering gepresenteerd in de vorm van een bandbreedte met behulp van door ValuePartner ontwikkelde (analyse)software aan de hand van door de Gebruiker ingevoerde gegevens, publieke informatie en data van ValuePartner;
 3. Gebruiker: iedere partij die de Website bezoekt en/of de Diensten van ValuePartner gebruikt. Gebruikers kunnen tevens Klant zijn;
 4. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van ValuePartner;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ValuePartner en Klanten met betrekking tot het (om niet of tegen betaling) gebruik van de Website en Diensten;
 6. IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom, de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: analyses, rapporten, ontwerpen, adviezen, schetsen, documentatie, handleidingen, modellen, technieken, instrumenten, en programmatuur/software.
 7. Klant: de partij die de Diensten van ValuePartner om niet of tegen betaling afneemt ten behoeve van zichzelf en/of andere Gebruikers;
 8. Persoonsgegevens: informatie over of herleidbaar naar een identificeerbare natuurlijke persoon;
 9. SaaS: het door of namens ValuePartner ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan de Gebruiker via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan de Gebruiker een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt;
 10. Vennootschap of ValuePartner: betekent ValuePartner B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1098 XG) Amsterdam aan het adres Science Park 106;
 11. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie uitgezonderd Persoonsgegevens die vertrouwelijk is of waarvan de ontvanger het vertrouwelijke karakter moet begrijpen;
 12. Website: de website van ValuePartner (www.valuepartner.com) inclusief eventueel daaraan verbonden software en applicaties (‘apps’).

Totstandkoming Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door het gebruik van de Dienst door Gebruiker of – indien eerder – het aangaan van een Overeenkomst of het voltooien van een bestelproces door de Klant.ant.

2.2 De Gebruikers en Klanten erkennen en aanvaarden dat de Diensten uitsluitend bedoeld zijn voor partijen die handelen in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dat zij als zodanig worden aangemerkt en dat zij daarom geen beroep kunnen doen op het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten in artikel 6: 230o BW.

Uitvoering diensten door ValuePartner

3.1 De Diensten worden (deels) als SaaS geleverd. ValuePartner spant zich ervoor in dat de Diensten beschikbaar, veilig en betrouwbaar blijven volgens steeds bijgestelde normen.

3.2 ValuePartner is bevoegd om wijzigingen in de inhoud of omvang van de Diensten aan te brengen, en om de programmatuur van de SaaS-dienst te vernieuwen of te wijzigen.

3.3 ValuePartner kan de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service of om beveiligingsredenen.

3.4 ValuePartner kan niet garanderen dat de Website en Diensten altijd voldoen aan de verwachtingen. Ook kan ValuePartner niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. ValuePartner is niet verantwoordelijk voor stroomstoringen of verbrekingen in het telecommunicatienetwerk waardoor de Website niet of slechter bereikbaar is.

3.5 De Website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Op deze websites gelden de (privacy) regels van die betreffende website. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals betaaldiensten van derden.

3.6 De Dienst bestaat (onder andere) uit het maken van een geautomatiseerde indicatieve bedrijfswaardering gepresenteerd in de vorm van een bandbreedte/range. De range is afhankelijk van de door de Gebruiker en/of Klant ingevoerde gegevens en houdt geen rekening met specifieke feiten of omstandigheden. ValuePartner garandeert op geen enkele wijze de juistheid van de indicatieve bedrijfswaardering noch dat de uitkomst van waardering door een waarderingsdeskundige binnen dezelfde Range zou uitkomen.

3.7 ValuePartner controleert de (juistheid en/of volledigheid van de) door Gebruiker ingevoerde gegevens op de Website of bij het gebruik van de Diensten niet en is daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk, ook niet als ValuePartner de Gebruiker op enige wijze helpt of ondersteunt bij het invoeren van gegevens. ValuePartner verleent nooit advies over het gebruik van de Website of Diensten.

Gebruik van de Website en Diensten

4.1 ValuePartner verleent aan Klanten en haar Gebruikers kosteloos of tegen betaling een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicenseerbare, herroepelijke, niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de Website en de Diensten en het recht om al het materiaal op de Website dat eigendom is van ValuePartner te benaderen en bekijken.

4.2 Behoudens schriftelijke toestemming van ValuePartner is de Klant uitsluitend bevoegd om de Diensten voor zichzelf of de eigen organisatie te gebruiken. Wanneer de Klant op grond van de Overeenkomst bevoegd is om andere Gebruikers de Diensten te laten gebruiken, dan is de Klant jegens ValuePartner volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten door deze andere Gebruikers en zal de Klant ervoor instaan dat deze andere Gebruikers de Diensten in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden gebruiken.

4.3 ValuePartner kan de toegang tot of het gebruik van (delen van) de Website onderwerpen aan aanvullende voorwaarden of verplichtingen, zoals het aanmaken van een Account of het doorlopen van een verificatie- of registratieproces.

4.4 Bij het aanmaken van een Account is de Gebruiker verplicht om juiste en volledige informatie te verschaffen en die informatie actueel te houden. Een Account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en de inlogcodes zijn geheim. Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens voor het Account en het is verboden om die inloggegevens te delen of over te dragen aan een derde. Indien een Gebruiker vermoedt dat inloggegevens voor een Account zijn verloren, gestolen of op enige wijze onbevoegd kunnen worden gebruikt, dan dient die Gebruiker ValuePartner onmiddellijk te informeren. ValuePartner is bevoegd om een Account en bijbehorende informatie na het einde van een Overeenkomst geactiveerd te houden en te bewaren, mede met het oog op toekomstige Overeenkomsten. De Gebruiker kan het Account na het einde van de Overeenkomst te allen tijde laten deactiveren en/of verwijderen.

4.5 ValuePartner is bevoegd om de toegang tot en het gebruik van de Diensten door Gebruikers tijdelijk of permanent te blokkeren of beëindigen (i) indien ValuePartner daartoe verplicht is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak, (ii) indien een Gebruiker in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden of (iii) vanwege beveiligingsredenen. Indien ValuePartner gebruik maakt van de bevoegdheid in deze bepaling, dan is ValuePartner geen enkele vergoeding of compensatie verschuldigd aan de Klant of Gebruiker.

4.6 De Klant en Gebruikers erkennen en aanvaarden dat ValuePartner een Dienst levert waarbij de Klant of haar Gebruiker zelf gegevens kan invoeren waarna geautomatiseerd een analyse op die gegevens plaatsvindt en geautomatiseerd een resultaat of rapport wordt gegenereerd. ValuePartner voert geen controle uit op die ingevoerde gegevens en brengt daar nooit advies over uit, ook niet als ValuePartner helpt bij het invoeren van gegevens. ValuePartner is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (fouten in) de automatisch door (de Website van) ValuePartner gegenereerde resultaten en/of rapporten.

4.7 Anders dan bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of aanvullende voorwaarden of overeenkomsten is het Gebruikers zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ValuePartner niet toegestaan om:

 1. de Website of de inhoud ervan te kopiëren, reproduceren, na te maken, distribueren of op enige andere wijze te gebruiken voor een commercieel of ander doel;
 2. de inhoud van de Website te wijzigen;
 3. technische (beveiligings) maatregelen van de SaaS-dienst te verwijderen of omzeilen;
 4. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen;
 5. automatische software, robots of processen te gebruiken met het doel de Website te benaderen of daarvan gegevens te verzamelen;
 6. enige handeling te verrichten die schade toebrengt aan of andere negatieve gevolgen heeft voor de (werking van de) Website of de Dienst;
 7. inbreuk te maken op rechten van anderen of onrechtmatige/illegale handelingen te verrichten;
 8. te trachten de software voor het gebruik van de Website te decoderen, decompileren, demonteren of reconstrueren.

4.8 Indien een Klant of Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (waaronder maar niet beperkt tot artikel 4.7), dan is ValuePartner bevoegd om naleving van deze Gebruikersvoorwaarden te vorderen. Die Klant of Gebruiker is tevens aansprakelijk voor de schade die ValuePartner lijdt als gevolg van het handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

Verplichtingen van Klanten en Gebruikers

5.1 De Klant en Gebruiker zullen redelijke maatregelen treffen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de Diensten, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten. ValuePartner is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

5.2 De Klant en Gebruiker nemen zelf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van hun apparatuur, infrastructuur en datacommunicatieverbinding tegen virussen, beveiligingsrisico’s en onbevoegde toegang tot de Website en Diensten.

5.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en de interpretatie van de uitkomsten daarvan, voor de gegevens die met de Diensten worden verwerkt en voor de beslissingen die op basis daarvan worden genomen.

5.4 Voor zover de Diensten bestaan uit het hosten van gegevens van Klanten, geldt een fair use policy. In geval van excessieve belasting en/of ongeoorloofd gebruik van de hostingomgeving door de Klant of diens Gebruikers zal ValuePartner de Klant daarover informeren. De Klant is dan verplicht om op eerste verzoek en binnen een door ValuePartner aangegeven redelijke termijn de excessieve belasting en/of het ongeoorloofd gebruik van de hostingomgeving te staken en gestaakt te houden. Indien de Klant aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft, dan is ValuePartner bevoegd om haar Diensten op te schorten en/of zelf maatregelen te treffen bijvoorbeeld door gegevens van de Klant van de hostingomgeving te verwijderen. In het geval ValuePartner eenzijdige maatregelen treft, dan is ValuePartner op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van compensatie voor schade die de Klant of een derde als gevolg daarvan lijdt.

5.5 De Klant staat ervoor in dat haar Gebruikers de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en Diensten zullen naleven. De Klant vrijwaart ValuePartner van eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Diensten door haar Gebruikers, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van ValuePartner. Deze vrijwaring ziet tevens op (juridische) kosten die ValuePartner maakt en schade die ValuePartner leidt in verband met voornoemde aanspraken van derden.

5.6 ValuePartner is gerechtigd om jaarlijks door een onafhankelijke derde een audit te laten uitvoeren op naleving van de toepasselijke voorwaarden voor gebruik van de Website en Diensten door Klant en haar Gebruikers. De kosten van de audit zijn voor ValuePartner, tenzij uit de auditrapportage blijkt dat de Klant of haar Gebruikers in strijd hebben gehandeld met de toepasselijke voorwaarden.

Kosten en betaling

6.1 ValuePartner biedt zowel kosteloze als betaalde versies van de Diensten aan. Voor betaalde versies van de Diensten geldt dat betaling vooraf of in abonnementsvorm kan geschieden, afhankelijk van de afspraken in de Overeenkomst. Tenzij anders vermeld zijn prijzen van ValuePartner exclusief belastingen en heffingen.

6.2 Wanneer de Diensten in abonnementsvorm worden afgenomen, dan is ValuePartner – behoudens andersluidende afspraken bevoegd om de prijzen eenzijdig te wijzigen.

6.3 Indien Klant de verschuldigde vergoedingen voor de Diensten niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, dan is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De Klant is gedurende de periode van verzuim niet bevoegd om de Dienst te gebruiken en ValuePartner is bevoegd om haar diensten op te schorten.

6.4 In geval van betalingsverzuim is de Klant aan ValuePartner de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag gerekend vanaf de dag na het einde van de betalingstermijn tot de datum van volledige voldoening. Als ValuePartner maatregelen moet treffen om een onbetaald bedrag te incasseren, dan is de Klant aansprakelijk voor de door ValuePartner werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

IE-rechten, data en geheimhouding

7.1 De IE-rechten ten aanzien van alle modellen, technieken, software, rapporten, specificaties, knowhow, applicaties, tools en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens ValuePartner aan Klanten en Gebruikers worden verstrekt, blijven berusten bij ValuePartner. Anders dan de in deze Gebruikersvoorwaarden of een Overeenkomst verleende beperkte rechten op IE-rechten van ValuePartner, verstrekt ValuePartner geen andere rechten op de door haar gehouden IE-rechten aan Klanten of Gebruikers en draagt die IE-rechten ook niet over door gebruik van de Website / Diensten of uitvoering van een Overeenkomst.

7.2 Voor zover de Klant of Gebruiker informatie of gegevens aan ValuePartner verstrekt waarop IE-rechten of eigendomsrechten rusten, dan blijven die rechten bij de Klant of Gebruiker. In dat geval verleent de Klant of Gebruiker aan ValuePartner het recht om die informatie of gegevens te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden. Klant vrijwaart ValuePartner van aanspraken van derden in verband met een inbreuk op IE-rechten door de informatie of gegevens die door de Klant of haar Gebruikers zijn verstrekt aan ValuePartner.

7.3 Wanneer het gebruik van de Website of Diensten (mede) ziet op het beheer van data, dan blijft de Klant verantwoordelijk voor het verzorgen van back-ups. ValuePartner aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van verlies van data.

7.4 Vertrouwelijke Informatie die door Klanten of Gebruikers aan ValuePartner zijn verschaft, zullen door ValuePartner vertrouwelijk worden behandeld en (afgezien van hetgeen bepaald in artikel 7.5) uitsluitend worden gebruikt voor de levering van de Diensten. De Klant is verplicht tot geheimhouding van door of namens ValuePartner verschafte Vertrouwelijke Informatie en gegevens, en zal die uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor die Vertrouwelijke Informatie en gegevens zijn verstrekt. De Klant zal voornoemde geheimhoudingsverplichtingen opleggen aan haar Gebruikers en de door haar ingeschakelde derden.

7.5 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.4 is ValuePartner gerechtigd om de door de Klant en haar Gebruikers ingevoerde en door de Dienst gegenereerde gegevens (waaronder de resultaten en rapporten) te gebruiken om de software verder te ontwikkelen.

Overmacht/onvoorziene omstandigheden

8.1 Indien ValuePartner door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen of op onredelijke wijze gehinderd wordt in de nakoming van haar verplichtingen, is zij gerechtigd de nakoming geheel of gedeeltelijk tijdelijk op te schorten voor de duur van de overmacht of geheel, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Tot de gevallen van overmacht behoren in ieder geval: ziekte, oorlog, epidemie, pandemie, blokkade, oproer, staking of lock-out, tekort aan voertuigen, schaarste aan diensten, beperkingen in het energieverbruik, storingen in het dataverkeer, hetzij bij ValuePartner, hetzij bij één van haar leveranciers.

8.2 In geval van onvoorziene omstandigheden verbinden ValuePartner en Klant zich ertoe opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van de Overeenkomst.

Verwerking persoonsgegevens

9.1 De verwerking door ValuePartner van Persoonsgegevens wordt in detail beschreven in het Privacybeleid van ValuePartner.

Einde Overeenkomst

10.1 De Overeenkomst voor eenmalig gebruik van de Diensten, eindigt van rechtswege nadat de Klant de eventuele kosten heeft voldaan en ValuePartner de Diensten heeft geleverd. De Overeenkomst die in abonnementsvorm wordt aangegaan, eindigt afhankelijk van de afspraken tussentijds door middel van opzegging of door afloop van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.

10.2 Iedere partij bij een Overeenkomst is gerechtigd die op te zeggen zonder een termijn in acht te nemen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij wanneer:

 1. de andere partij is opgehouden te bestaan;
 2. de andere partij failliet is verklaard, in surseance van betaling is gesteld of een ontbindingsbesluit heeft genomen;
 3. de andere partij geen activiteiten meer verricht;
 4. de andere partij een materiele verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of toepasselijke voorwaarden schendt;
 5. de andere partij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen voor een periode langer dan negentig (90) dagen.

10.3 Indien een Overeenkomst wordt beëindigd, dan is de Klant verplicht om eventuele gegevens in de hostingomgeving van ValuePartner op eigen initiatief voorafgaand aan de einddatum van de Overeenkomst te exporteren. ValuePartner is bij beëindiging van de Overeenkomst bevoegd om alle ingevoerde en gegenereerde gegevens te verwijderen, zonder dat ValuePartner op enige wijze aansprakelijk zal zijn voor schade als gevolg daarvan. Voor zover ValuePartner de Klant ondersteunt bij de export of overdracht van gegevens, kan ValuePartner daarvoor kosten in rekening brengen.

10.4 De bepalingen in de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard en/of strekking postcontractuele werking hebben, zullen na het einde van de Overeenkomst van kracht blijven.

Beperking aansprakelijkheid ValuePartner

11.1 ValuePartner sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Klant of Gebruiker in verband met het gebruik van de Website en Diensten lijdt door:

 1. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 2. fouten op de Website of in de SaaS-dienst;
 3. onjuiste informatie op de Website of in het resultaat van de Diensten;
 4. verlies van informatie, data of databases van Gebruiker; of
 5. wijzigingen in de Diensten of wijzigingen in of op de Website.

11.2 Indien ValuePartner om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is in verband met het gebruik van de Website of Diensten, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van ValuePartner wordt schade voor één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen beperkt tot de vergoeding die de Klant aan ValuePartner heeft betaald.

11.3 De aansprakelijkheid van ValuePartner is niet uitgesloten of beperkt indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevend personeel van ValuePartner.

Overige bepalingen

12.1 Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door ValuePartner zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden of aanvullende voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden onverlet.

12.2 De Overeenkomsten, de Diensten en de Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil tussen ValuePartner en Klant of Gebruiker voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden zal enkel de rechtbank te Amsterdam in eerste aanleg bevoegd zijn.